3
 

Rekrutacja

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu z nauczaniem w dwóch językach

 

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Zasady przyjęć do przedszkola

Do przedszkola dzieci przyjmowani są na wniosek rodziców.

1. Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do przedszkola mają pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym.

Skorzystanie z miejsca w przedszkolu obwodowym jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w przedszkolu obwodowym, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej placówki.

 1. Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrane przedszkole nie jest szkołą obwodowe, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym

  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych przedszkoli

  • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,

  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Chrząstowice

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.

 2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

 1. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

  wypełnić wniosek, podpisać i dostarczyć do placówki

 • w tym celu należy:

  • wypełnić wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

  • przesłać wypełniony wniosek/zgłoszenie na adres e-mail szkoły: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub złożyć go w sekretariacie szkoły razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

  • występują do Urzędu Gminy z  wnioskiem o wydanie numeru PESEL

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 2. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

b) zwrócić się do Wójta Gminy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

 

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

  załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

  załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

  POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

Nabór na 2022/23 znajdziesz:  TUTAJ