5
 

Dokumenty

1

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY

Procedury podczas przenoszenia oraz wypisywania dziecka ze szkoły

  

  WYPRAWKA SZKOLNA

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM

Wymagane dokumenty

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników

 • Przyznanie wyprawki szkolnej uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, którego wysokość wynosi 539 zł netto miesięcznie na jednego członka rodzin. Mechanizm ustalenia dochodu oparty jest na ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 • Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników a podstawie dochodu dotyczy tylko i wyłącznie uczniów klas II,III,VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ustalanie dochodu rodziny

 • W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012.

 • Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
  - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  - deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  - inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. alimenty otrzymywane na dzieci,

 • Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którą,, Rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dzieci oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna"

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko.

Dokumentowanie dochodu

 • W przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wystarczy przedstawić zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń zamiast zaświadczenia o dochodach.

 • Zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (za sierpień 2014) ;

 • W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia z urzędu skarbowego może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów;
  (należy pamiętać, iż oświadczenie musi zawierać informację o przychodzie, opłaconym podatku oraz odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne)

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły do dnia 5 września 2014 r.

Druk wniosku należy odebrać w Sekretariacie Szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1024)

Inne informacje

 • Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że do wniosku musi być dołączone uzasadnienie.

 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną.

Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości dofinansowania. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informację:

 • imię i nazwisko ucznia;

 • klasa do której uczeń będzie uczęszczał;

 • adres szkoły;

 • wykaz zakupionych podręczników;

 • kwota zakupu;

 • data zakupu;

 • czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

W przypadku zakupu indywidualnego dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica.

Dowodem zakupu może być również paragon, rachunek lub oświadczenie o zakupie podręczników, do którego należy dołączyć informację, iż rozliczenie zakupu podręczników dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna.

Należy pamiętać, że jeżeli zakup podręczników został zrefundowany w całości lub części w ramach programu ,,Wyprawka Szkolna'' nie ma podstawy do refundacji tych kosztów w ramach np. wypłaty stypendium szkolnego lub innych programów.

 

 Druk wyprawkai: POBIERZ PDF

Druk wyprawka niepełnosprawni: POBIERZ PDF