Opis szkoły

1

 W Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu dzieci uczą się języków: języka niemieckiego, języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i języka angielskiego.

Przy szkole funkcjonuje świetlica szkolna, dzieci nie tylko uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, lecz także korzystają z wyżywienia. 

W szkole znajduje się Oddział Przedszkolny. Przedszkolaki uczą się tam również języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego.

Jak każda szkoła, tak i PSP w Dębiu, nie obyłaby się bez pracowników obsługi: pani woźnej, pań kucharek, pani księgowej, pań sprzątaczek, palacza i innych.
W budynku jest 10 sal lekcyjnych. Każda klasa opiekuje się jedną salą. Dba o jej wystrój i porządek.

W szkole znajduje się też radiowęzeł, sala rekreacyjna, na której prowadzone są lekcje wychowania fizycznego, oraz biblioteka - choć niewielka, to nieustannie wzbogacana o nowe pozycje.
W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe :

Zajęcia szachowe

Radiowęzeł szkolny - Radio PAUZA

Prężnie działa koło CARITAS 

 OFERTA NASZEJ SZKOŁY

- od 1 września 2012 r. pierwsza z nauczaniem w dwóch językach
- dwujęzyczność już od przedszkola
- wysoki poziom nauczania
- profesjonalna kadra
- różnorodność zajęć pozalekcyjnych
- multimedialność
- realizacja projektów
- współpraca z regionalnymi instytucjami kulturalnymi
- dwujęzyczny księgozbiór
- rodzinna przyjazna atmosfera
- domowe obiady

 

ANGEBOTE UNSERER SCHULE
- Ab dem 1. September 2012 – die erste Klasse zweisprachig;
- Zweisprachigkeit schon ab dem Kindergarten;
- Lernen auf hohem Niveau;
- Professionelle Lehrkräfte;
- Vielfalt an außerschulischen Aktivitäten;
- Multimedialität;
- Durchführung von Projekten;
- Zusammenarbeit mit regionalen Kultureinrichtungen;
- zweisprachige Bibliothek;
- familiäre und freundliche Atmosphäre;
- Hausgerichte

 

NASZ ABSOLWENT
- jest wszechstronnie wykształcony
- jest otwarty na świat
- odważnie podejmuje wyzwania
- swobodnie porusza się we współczesnym, multikulturowym świecie

 

UNSER ABSOLVENT
- ist umfassend ausgebildet;
- ist offen für die Welt;
- nimmt mutig Herausforderungen an;
- bewegt sich frei in der gegenwärtigen, multikulturellen Welt