2
 

Opis przedszkola

 Wiadomo nie od dziś, że języki otwierają drzwi do wiedzy i do świata dlatego naszym głównym celem jest stworzenie przedszkolakom takiego otoczenia, które pozwoli im odkrywać zdolności językowe, zdobywać różne doświadczenia, osiągać sukcesy, choćby najdrobniejsze, ale ich własne. Pracujemy na wprowadzonej innowacji pedagogicznej która polega na wprowadzeniu edukacji przedszkolnej z nauczaniem j. niemieckiego jako j. mniejszości narodowej, czyli na tzw. nauczaniu dwujęzycznym

Otoczenie i życie przedszkolne zorganizowaliśmy tak, aby dziecko, korzystając z odpowiednich materiałów dydaktycznych mogło rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia językowe

Między innymi zapewniamy dzieciom codzienną naukę języka niemieckiego oraz bogatą ofertę zajęć.
Do grona naszych przedszkolaków zaprasza
my zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w wieku od 2,5 do 6 lat. 


Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy, nauczyciele języka niemieckiego, psycholog, oraz logopeda.
Nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa dyrektor, który regularnie monitoruje postępy edukacyjne dzieci. 
W przedszkolu organizowane są zajęcia:

  • zajęcia prowadzone w dwóch językach(polskim i niemieckim)
  • język mniejszości narodowej

  • rytmika z elementami języka angielskiego (bezpłatnie)

  • zajęcia komputerowe (grupa starsza, nieodpłatnie)

  • szachy (grupa starsza, nieodpłatnie)

  • język angielski (dla chętnych , 2 razy w tygodniu-koszt ok. 18 zł/miesięcznie)

  • opieka logopedy, terapeuty, specjalisty z zakresu oligofrenopedagogiki

  • domowa, zdrowa kuchnia

W funkcjonowaniu placówki rodzice odgrywają bardzo ważną rolę. Są oni ważnymi partnerami w procesie wychowawczym. Częste kontakty z przedszkolem i wspólne uroczystości, sprzyjają tworzeniu się partnerskich więzi między dwoma środowiskami oddziaływującymi pozytywnie na dziecko.

 

 

2

Uczeń w naszej szkole zdobędzie wiedzę, która pozwoli mu na swobodne posługiwanie się językiem niemieckim – zarówno w życiu codziennym, jak również na poziomie specjalistycznym. Nasi nauczyciele stosują aktywne metody, które łączą metodykę nauczania treści ogólnokształcących z metodyką nauczania języka niemieckiego. Przygotowujemy do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. Po pewnym czasie język niemiecki staje się narzędziem do zdobywania wiedzy, uczniowie poznają specjalistyczne słownictwo i nabywają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Ważnym celem edukacyjnym nauczania w dwóch językach jest także zdobycie wiedzy o rzeczywistości, historii, geografii i kulturze Niemiec, a także poznawanie wybranych tytułów z literatury niemieckojęzycznej. Kształtuje to otwartość na świat i tolerancję dla innych kultur. Stąd już teraz sukcesywnie wzbogacamy nasz księgozbiór.

Read More