3
 

Rekrutacja

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu z nauczaniem w dwóch językach

 

Rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA na rok szkolny 2024/25

Zarządzenie Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 POBIERZ

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrząstowice informujemy, iż rozpoczynamy nabór do SZKOŁY na rok szkolny 2024/25

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY CHRZĄSTOWICE w wersji PDF POBIERZ

W związku z powyższy prosimy o składanie dokumentów w terminach:

od 12.02.2024 do 29.02.2024 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY w wersji do edycji POBIERZ lub PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

załącznik OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA w wersji do edycji POBIERZ w wersji PDF POBIERZ

do 18.03.2024 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY wersji PDF POBIERZ

wszystkie dokumenty można przesyłać na szkolnego maila  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Zasady przyjęć do szkoły

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są na wniosek rodziców.

1. Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły mają pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 1. Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym

  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół

  • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,

  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Chrząstowice

Złożenie wniosku/zgłoszenia

 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie.

 2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

 1. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

  wypełnić wniosek, podpisać i dostarczyć do placówki

 • w tym celu należy:

  • wypełnić wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,

  • przesłać wypełniony wniosek/zgłoszenie na adres e-mail szkoły:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub złożyć go w sekretariacie szkoły razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

  • występują do Urzędu Gminy z  wnioskiem o wydanie numeru PESEL

 

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 2. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  a) wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

           b) zwrócić się do Wójta Gminy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

 

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

karty zgłoszenia do szkoły w wersji do edycji POBIERZ lub PDF POBIERZ

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  POBIERZ 

 

Dokumenty można wysyłać mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Procedury podczas przenoszenia oraz wypisywania dziecka ze szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ


     RODZIC / OPIEKUN PRAWNY DZIECKA ZOBOWIĄZANYCH JEST POINFORMOWAĆ WYCHOWAWCĘ KLASY I  SEKRETARIAT SZKOŁY O PLANOWANYM PRZENIESIENIU DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY LUB WYJEŹDZIE POZA GRANICE KRAJU.

PROCEDURA PODCZAS PRZENOSZENIA DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY:
1.    Rodzic dokonuje zapisu dziecka w nowej szkole.
2.    Otrzymany dokument  „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA” przekazuje w  sekretariacie  naszej  szkoły.
3.    Dokonuje rozliczenia z biblioteką szkolną, panią intendentką i z zatwierdzoną obiegówkę oddaje w sekretariacie szkoły.
4.    Na podstawie dokumentu „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA” i  obiegówki przygotowywany jest odpis arkusza ocen oraz dokument  „PRZEKAZANIE UCZNIA”.

Karta obiegowaPOBIERZ PDF

PROCEDURA PODCZAS WYPISANIA  DZIECKA ZE SZKOŁY  ZE WZGLĘDU NA WYJAZD ZA GRANICĘ:
1.    Rodzic osobiście informuje  wychowawcę  klasy  oraz sekretariat  o wypisaniu dziecka ze szkoły.
2.    W sekretariacie szkoły rodzic/opiekun prawny wypełnia  dokument (oświadczenie ), na podstawie którego przygotowywany jest odpis arkusza ocen.
3.    Dokumentację medyczną rodzic odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej.

 Oświadczenie o wyjeździePOBIERZ PDF