Articles

Płatności

 

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU 

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 7.00 do 16.30 (dyżur letni od 7.00 do 16.00) dziennie, od poniedziałku do piątku. Bezpłatnie od 8.00 – 13.00.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego, w którym dzieci kończą 6 lat wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Opłata za posiłki od 01.09.2020 stanowi iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie 5,00 słownie: pięć złotych i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu.

Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie stanowi iloczyn stawki godzinowej oraz liczbie godzin pobytu w przedszkolu

Od 1 września 2018 zostaje wdrożony System iPrzedszkole 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU od 01.09.2020

Opłat za posiłki w wysokości stanowiącej iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie 5,00 słownie: pięć złotych i ilości dni obecności dziecka w przedszkolu

Opłata za wyżywienie w przedszkolu, o której mowa podlega zwrotowi w przypadku:

- nie funkcjonowania Szkoły z przyczyn leżących po jej stronie (np. awaria)  

- nieobecności dziecka za każdy dzień absencji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia na nr telefonu 660336772. 

OPŁATY SZKOŁA od 01.09.2020

Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za wyżywienie w szkole na każde zgłoszone dziecko opłat za posiłki w wysokości stanowiącej iloczyn dziennej stawki zwrotu kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie

w kwocie 4,50 słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy i ilości dni obecności dziecka w szkole

Opłata za wyżywienie w szkole, o której mowa podlega zwrotowi w przypadku:

- nie funkcjonowania Szkoły z przyczyn leżących po jej stronie (np. awaria) ,

- nieobecności dziecka za każdy dzień absencji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia na nr telefonu 660336772. 

 

KONTO Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu 

97 8907 1063 2008 7000 1861 0001

 

Opłaty za świadczenia w przedszkolu i szkole płatne są    do dnia 10 następnego miesiąca.

 Opłat za wyżywienie i przedszkole można dokonywać w kancelarii szkoły lub na

konto Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu nr 97 8907 1063 2008 7000 1861 0001