Articles

w szkole

Nauczanie w dwóch językach

Jak wynika z badań, nauczanie w dwóch językach rozpoczęte już od przedszkola pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego, nie tylko jako lektoratu, lecz również jako języka wykładowego, pozwala doskonale oswoić się z nim do tego stopnia, że staje się on całkowicie naturalny i wymienny z językiem ojczystym.

W całej Polsce dużą popularnością cieszą się prestiżowe szkoły ukierunkowane na nauczanie w dwóch językach. Dlaczego więc nie udostępnić tak interesującej oferty edukacyjnej naszym dzieciom.

Najlepsze rezultaty przynosi ciągłość nauczania w dwóch językach. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym szybciej automatycznie przestawi się na ten tok nauczania. Język niemiecki nie ogranicza się do poznania konkretnych słówek, wyuczonych na pamięć definicji, stosowania czasów, czy powtarzania zwrotów w scenkach rodzajowych. Dzięki wprowadzeniu systemu nauczania w dwóch językach, dzieci uczą się praktycznego zastosowania języka niemieckiego w codziennej komunikacji.

Jakie są główne cele nauczania w dwóch językach?

Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o rozwoju intelektualnym dziecka oraz rozwoju zdolności lingwistycznych. Uczeń w naszej szkole zdobędzie wiedzę, która pozwoli mu na swobodne posługiwanie się językiem niemieckim – zarówno w życiu codziennym, jak również na poziomie specjalistycznym. Nasi nauczyciele stosują aktywne metody, które łączą metodykę nauczania treści ogólnokształcących z metodyką nauczania języka niemieckiego. Przygotowujemy do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. Po pewnym czasie język niemiecki staje się narzędziem do zdobywania wiedzy, uczniowie poznają specjalistyczne słownictwo i nabywają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem niemieckim. Ważnym celem edukacyjnym nauczania w dwóch językach jest także zdobycie wiedzy o rzeczywistości, historii, geografii i kulturze Niemiec, a także poznawanie wybranych tytułów z literatury niemieckojęzycznej. Kształtuje to otwartość na świat i tolerancję dla innych kultur. Stąd już teraz sukcesywnie wzbogacamy nasz księgozbiór.

W jaki sposób taka szkoła będzie funkcjonowała na co dzień?

Nauczanie w dwóch językach w naszej szkole oparte jest na założeniach innowacji pedagogicznej. Unikalne autorskie programy nauczania uwzględniają podstawę programową dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jednocześnie zakłada realizację wybranych partii materiału w języku niemieckim. Wybór zajęć i lekcji nauczanych w języku niemieckim zależy od specyfiki treści i omawianej problematyki. Nauczyciele – twórcy programu w niezmienionej formie pozostawią treści z zakresu edukacji polonistycznej i w dużej części matematycznej uznając, iż wprowadzany tam materiał jest zbyt ważny dla rozwoju i edukacji dziecka. Lekcje przeprowadzane w dwóch językach zostały wybrane z: edukacji muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Wybór tematów z wyżej wymienionego materiału nauczania jest celowy i nie wpływa na realizację podstawy programowej. Nauczyciel na lekcji prowadzonej w języku niemieckim nie wprowadza nowych pojęć, a jedynie rozbudowuje wiedzę w zakresie jakiegoś zagadnienia. W procesie edukacji dwujęzycznej istotne jest gruntowne zrozumienie przez dzieci omawianych treści merytorycznych w języku polskim, a nauczanie w języku niemieckim pełni głównie rolę powtórzenia i utrwalenia zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności. Nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego oraz edukacji wczesnoszkolnej przeprowadza część zajęć w języku polskim, a część w języku niemieckim. Dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciel kontroluje poziom opanowania przez dzieci treści z podstawy programowej i może zdecydować, które lekcje mogą być przeprowadzone w języku niemieckim. Początkowo dzieci nie wypowiadają się w języku niemieckim, ale dzięki takiemu systemowi bardzo szybko zaczynają rozumieć język obcy. Z czasem coraz częściej, bez nacisków ze strony nauczyciela, dzieci spontanicznie zaczynają wypowiadać się w języku niemieckim, który staje się dla nich naturalnym językiem do codziennych kontaktów. Uczniowie zwracają się do nauczyciela po niemiecku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego, szkolnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci uczą się nie tylko mówić, ale i myśleć w języku niemieckim. Innowacja przewiduje także korelację treści programowych z zakresu nauczania wczesnoszkolnego treściami programowymi z języka niemieckiego. Uczniowie naszej szkoły będą mieli większą niż w podstawie programowej liczbę godzin języka niemieckiego z podziałem na język niemiecki i język mniejszości narodowej. Zajęcia te prowadzone będą na podstawie programu opracowanego specjalnie na potrzeby idei naszej szkoły przy współpracy z MODN, IFA, Kuratorium Oświaty w Opolu.

Czy będzie to szkoła tylko dla wybitnie zdolnych?

Absolutnie nie. Program będzie dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka. Przy wyborze treści programowych wzorujemy się na innych szkołach w całej Polsce (nie tylko z językiem niemieckim), kierujemy się także opiniami nauczycieli, metodyków, specjalistów w zakresie nauczania dwujęzycznego. Przewidziane są zajęcia z pedagogiem, terapeutą i logopedą. Jeżeli okaże się, że dziecko potrzebuje pomocy w nauce, będzie miało możliwość indywidualnych zajęć wyrównawczych i terapeutycznych. Jeżeli problemem będzie sfera emocjonalna rozwoju dziecka pomoże mu i rodzicom pedagog. Jesteśmy ukierunkowani na wszechstronną pomoc, dlatego uważamy, że każde dziecko poradzi sobie w naszej szkole.

Zauważyliśmy, że na każdym etapie kształcenia dzieci mają problem z edukacją matematyczną. Dlatego raz w tygodniu, uczniowie będą uczyć się grać w szachy. Szachy, jako gra strategiczna, doskonale rozwijają zdolności matematyczne, logiczne i abstrakcyjne myślenie, poza tym kreują intelekt, rozwijają pamięć, wyobraźnię i koncentrację.

Stawiamy uczniom wysokie wymagania po to, aby osiągnęli sukces, ale na miarę swoich możliwości. W procesie organizacji i zarządzania szkołami łączymy tradycję z nowoczesnością.

Czy dzieci będą miały czas na zabawę?

Pamiętamy, że zabawa jest ważnym elementem nauki zwłaszcza na tym etapie życia. Dlatego też będziemy pilnować, aby nasze dzieci miały na nią czas. Zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej nasze dzieci będą uczyć się w dużych słonecznych salach, w których przynajmniej połowa powierzchni zagospodarowana jest na miejsce do zabawy. Oczywiście będą to mądre zabawy, służące wszechstronnemu rozwojowi ucznia, z wykorzystaniem stymulujących rozwój pomocy dydaktycznych. Zakupione zostały również specjalne piłki-siedziska, które zastąpią tradycyjne krzesła. Poza tym w ciągu dnia przewidzieliśmy około 45 minut na tak zwaną gimnastykę, czyli przerwę od wysiłku umysłowego. Czas ten dzieci będą spędzały na dworze, na szkolnym placu zabaw oraz sali gimnastycznej.